راه های کسب امتیاز در سایت

کسب امتیاز :

ثبت نام: 2,000 امتیاز

ثبت دیدگاه: 1,000 امتیاز

معرفی سایت با لینک شما: 500 امتیاز

خرید از طریق لینک معرفی شما: 10,000 امتیاز
(منظور لینک 500 امتیازی است)

 

خرید محصولات:

40 میلیون: 4,000 امتیاز
99 میلیون: 7,000 امتیاز
220 میلیون: 14,000 امتیاز
400 میلیون: 24,000 امتیاز
1بیلیون: 34,000 امتیاز

 

مزایای امتیازات شما

هر 1,000 امتیاز = 1,000 تومان