Cart

💢 نکات بسیار مهم:

لطفا بعد از سفارش به هیچ عنوان وارد بازی نشوید تا زمانی که انتقال سکه انجام شود، به شما اطلاع داده خواهد شد و دوباره می توانید وارد بازی شوید.
(اگر قبل از sms یا ایمیل ” سفارش شما انجام شد “، وارد بازی شوید سکه شما 0 خواهد شد و هزینه ای به شما باز نخواهد گشت.)
مشاهده امتیاز شما

Your cart is currently empty.

Return to shop